1. Obecně

1.1. Společnost STORGE s.r.o. se sídlem a provozovnou v Brně - Dolních Heršpicích, Pěstitelská 162/11 a provozovnou v Praze - Horních Počernicích, Do Čertous 2772/8 (dále jen společnost STORGE) je obchodní společností, která zajišťuje velkoobchodní prodej květin a doplňků a případných služeb s tím spojených ve svých provozovnách registrovaným podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen zákazníkům), kteří s ní mají uzavřenou smlouvu o prodeji (Rámcová kupní smlouva).

1.2. Zákaznická karta se zákazníkovi vydává po splnění níže uvedených podmínek pro její vydávání, nejvýše však čtyřem oprávněným zástupcům zákazníka - určeným fyzickým osobám (držitelům karty). 
O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti STORGE.

1.3. Držitele karty stanovuje výhradně zákazník, tj. osoba oprávněná za něj jednat. 
Všechny nákupy realizované na základě vydané zákaznické karty jsou provedeny jménem a na účet zákazníka.

2. Podmínky registrace a vydávání zákaznické karty

2.1. Novým zákazníkům, korporacím a podnikatelským subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění vydá zákaznické centrum velkoobchodní provozovny nepřenositelnou zákaznickou kartu po předložení:

  • živnostenského oprávnění (ŽL, KL, nebo jiné oprávnění apod.) a
  • vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s obchodními podmínkami společnosti STORGE a
  • v případě vystavení statusu SILVER, GOLD, PLATINUM musí být prokázán obchodní záměr nového zákazníka a to ve vztahu k maloobchodnímu prodeji květin a floristických doplňků (např. adresa obchodního prostoru, místo podnikání atd.) Podmínky získání výhody plynoucí ze statusu SILVER, GOLD, PLATINUM jsou exaktně uvedené v rámcové smlouvě.

a na základě podpisu Rámcové kupní smlouvy

2.2. Registrovaným zákazníkům v případě ztráty, změny osoby oprávněného držitele a v dalších případech odsouhlasených oprávněným pracovníkem, vydá zákaznické centrum velkoobchodu novou kartu za poplatek 30 Kč bez DPH.

2.3. Vlastníkem karty zůstává společnost STORGE, která je oprávněna její použití zablokovat nebo ji odejmout.

2.4. O případném vydání nové zákaznické karty zákazníkům, jimž byla karta dříve zablokována, rozhodne na základě písemné žádosti vedoucí obchodního oddělení STORGE.

2.5. Na jedno IČ je možno uzavřít pouze jednu registraci. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti STORGE.

2.6. Společnost STORGE je oprávněna vydat i jiné než standardní zákaznické karty, vymezující užší podmínky spolupráce.

2.7. Společnost STORGE si vyhrazuje právo snížit rabat a převést zákazníka do nižšího statusu zákaznické karty při neplnění obchodní dohody ze strany zákazníka (např. při neplnění stanoveného obratu atd.) 

3. Zrušení registrace

Společnost Storge si vyhrazuje právo zablokovat zákaznickou kartu a odstoupit od smlouvy se zákazníky, kteří:

a) o zablokování karty sami požádají nebo

b) zneužívají zákaznickou kartu nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo

c) v případě, že držitelé karty nebo osoby k zákaznické kartě držitelem přizvané jsou prokazatelně přistiženi při krádeži ve velkoobchodním prostoru společnosti STORGE nebo

d) opakovaně nerespektují bezpečnostní a pořádkové opatření společnosti STORGE nebo

e) ukončí či přeruší svoji podnikatelskou činnost nebo

f) jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost STORGE či její dobré jméno přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi

g) Společnost STORGE je oprávněna kartu zablokovat a odstoupit od smlouvy i z jiných důvodů

4. Zvláštní obchodní podmínky

4.1. Společnost STORGE si ve svých velkoobchodních pobočkách zejména vyhrazuje právo:

a) odmítnout vstup, nákup a zablokovat zákaznickou kartu osobám, které jiným identifikačním průkazem (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas aj.) neprokážou při vstupu do velkoobchodního střediska oprávněné držení karty

b) odmítnout přístup více jak jedné osobě držitele zákaznické karty

c) odmítnout zejména z bezpečnostních důvodů přístup dětem mladším 12-ti let

d) odmítnout přístup osobám s fotoaparáty, videokamerami nebo jinými předměty, jež by mohly ohrozit ostatní osoby a majetek ve velkoobchodním středisku

e) provést kontrolu správnosti účtování zákaznického nákupu před východem z nákupního střediska

f) shromažďování dat a informací o zákaznících a jejich nákupech

g) pořizování obrazových záznamů provozu velkoobchodního střediska v průběhu celého dne

h) přechodu vlastnictví zakoupeného zboží po opuštění velkoobchodního střediska

4.2. Ve velkoobchodním středisku společnosti STORGE není dovoleno bez souhlasu vedení společnosti pořizovat obrazové ani zvukové záznamy.

4.3. Zákazník poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na zákazníkem poskytnuté adresy, včetně elektronických.

4.4. Na akční ceny se nevztahují slevy přiřazené jakýmkoli statusem zákazníka.

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti STORGE s.r.o. jsou účinné od 1.1.2014.