Všeobecné a zvláštní podmínky k držení karty zákazníka

I. Vymezení základních pojmů

STORGE se rozumí společnost STORGE s.r.o., se sídlem: Pěstitelská 162/11, 619 00 Brno, Dolní Heršpice, IČO: 28313151, DIČ: CZ28313151, zapsaná v Brně u Krajského soudu, oddíl C, vložka 60598, zplnomocněný zástupce: Ing. Ján Balko, e-mail: brno@storge.cz, praha@storge.cz, v postavení prodávajícího, poskytovatele zákaznické karty.

Kupující je korporace a podnikající subjekt provozující svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění v postavení kupujícího a držitele zákaznické karty.

Kartou zákazníka se rozumí zákaznická karta vydaná STORGE s uvedením údajů o majiteli karty (případně držiteli karty), dnem vydání karty a zařazením karty do kategorie, kterými jsou Green, Silver, Gold nebo Platina. Zařazení do
jednotlivých kategorií má vliv na podmínky, za nichž kupující u STORGE nakupuje. Kupující jsou zařazení do jednotlivých kategorií podle průměru obratu bez DPH za posledních šest ukončených kalendářních měsíců a platební morálky za předcházející 3 měsíce.

Karta zároveň slouží na vstup do předem určených prostor velkoobchodních středisek STORGE.
Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné a zvláštní podmínky k držení karty zákazníka pro její vydání, a to nejvýše pěti karet.

I. Obecná ustanovení

 1. Společnost STORGE vydá zákaznickou kartu kupujícímu po splnění podmínek oprávněným zástupcům kupujícího určeným fyzickým osob ám (držitelům karty).
 2. Držitele karty určuje výhradně kupující, tj. osoba oprávněná a to uvedením do seznamu Osob za něj jednat, oprávněných k odběru za kupujícího.
 3. Všechny nákupy realizované na základě vydané zákaznické karty jsou provedeny jménem a na účet kupujícího.
 4. Kupující je oprávněn v souvislosti se svým podnikáním na základě karty vydané jím určeným držitelům nakupovat zboží a jiné nabízené služby ve velkoobchodních střediscích společnosti STORGE v Brně a v Praze a od ambulantních prodejců společnosti Storge.

II. Podmínky registrace a vydání zákaznické karty

1. Novým kupujícím, korporacím a podnikajícím subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění vydá STORGE (zákaznické oddělení velkoobchodního střediska) bezplatně nepřenositelnou zákaznickou kartu na základě žádosti o registraci a po:

 • -  předložení originálu živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listinu nebo jiné oprávnění);
 • -  prokázaní aktivního podnikání (vystavené faktury, výpis z bankovního účtu)
 • -  vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s těmito podmínkami k držení karty zákazníka
 1. Registrovaným kupujícím v případě ztráty, změny osoby oprávněného držitele a v dalších případech odsouhlasených oprávněným pracovníkem vydá zákaznické oddělení velkoobchodního střediska novou kartu za poplatek 50,- Kč. O případném vydání nové zákaznické karty kupujícím, jimž byla karta dříve zablokována, rozhodne na základě písemné žádosti společnost STORGE.
 2. Subjekt s jedním identifikačním číslem může uzavřít pouze jednu registraci.
 3. Karta je vydána po uzavření Rámcové kupní smlouvy, seznámení se s Reklamačním řádem a těmito Podmínkami. Na vydání Karty není právní nárok. Kupující odpovídá za dodržování Podmínek Držitelem Karty. K jednomu účtu je možno požádat o vydání max. 5 Karet.
 4. Předáním Karty vzniká Držiteli Karty právo na její používání po celou dobu její platnosti.
 5. Pro stávající držitele zákaznických karet jsou ode dne vstupu v platnost platné a závazné tyto Všeobecné a zvláštní podmínky k držení karty zákazníka.

Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný kupující, či osoba za kupujícího oprávněná jednat. V případě, že změnu registrace bude požadovat kterýkoliv oprávněný držitel zákaznické karty, má se za to, že tak jedná na základě řádného zmocnění registrovaného kupujícího. Kupující tímto zmocňuje osoby jím určené jako držitelé karty
k jednání se společností STORGE v uvedeném rozsahu.

 1. Kupující odpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených v Žádosti a jejich aktualizaci v případě změny.
 2. Vlastníkem karty zůstává společnost STORGE, která je oprávněna za stanovených podmínek použití karty zablokovat nebo ji odejmout.

 

IV. Používání Karty

 1. Karta je určena výhradně k použití ve velkoobchodních střediscích STORGE pro nákup zboží a služeb v hotovosti, či bezhotovostně do výše přiděleného kreditu. Držení zákaznické karty opravňuje kupujícího k obdržení slevy na zboží a služby dle kategorie karty. Slevy dle kategorie karty budou uvedeny na faktuře (daňovém dokladu) vydané kupujícímu.
 2. Registrovaným kupujícím s vydanou zákaznickou kartou může být po odsouhlasení prodávajícím poskytnut kredit na bezhotovostní platbu (fakturační limit). Tento kredit zahrnuje součet všech neuhrazených závazků kupujícího před splatností i po splatnosti, potvrzené objednávky a hodnotu zboží dodaného a doposud nevyfakturovaného. Prodávající má právo jednostranně snížit fakturační limit. Prodávající je oprávněn schválit překročení fakturačního limitu. V případě, že byl kupujícímu schválen kredit na bezhotovostn í platbu, může kupující odebrat zboží, ke kterému mu bude vystavena faktura do výše nevyčerpaného fakturačního limitu se splatností do 30 -ti dnů od data vystavení faktury (daňového dokladu).
 3. Na tyto výhody plynoucí z držení zákaznické karty nemá kupující žádný právní nárok a tyto výhody nejsou vymahatelné.
 4. STORGE může odmítnout poskytnout výhody plynoucí z držení karty, zejména slevu na zboží a povolený kredit na bezhotovostní platbu ve velkoobchodním středisku podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení, nebo bez jakýchkoliv následků zablokovat kartu zejména:

▪ z důvodu bezpečnosti Karty, zejména při podezření na ztrátu, odcizení, zneužití nebo neautorizované použití Karty,

▪ z důvodu významného zvýšení rizika, že kupující nebude schopen splácet na bezhotovostní kredit, který lze čerpat na základě držení Karty, nebo nebude schopen splatit příslušnou částku, která byla, je anebo muže být účtovaná na vrub kupujícího za platby zboží a služeb,

▪ v případě, že držitel karty má vůči STORGE nesplněný (neuhrazený) splatný závazek,
▪ pokud nejsou splněny podmínky pro poskytnutí slevy či kreditu na bezhotovostní platbu stanovené těmito

Podmínkami,

 • ▪  pokud o to kupující požádá,
 • ▪  pokud je prostřednictvím Karty provedena platební operace ve výši přesahující limit na bezhotovostní platby,
 • ▪  pokud kupující nevrátí Kartu, ačkoli tak učinit měl,
 • ▪  pokud se kupující dostane do prodlení s plněním jiných svých povinností vůči STORGE nebo poruší jiná svá prohlášení či závazk y ve vztahu k STORGE, nebo
 • ▪  pokud je k tomu oprávněna podle jiných ustanovení těchto Podmínek.
  V. Zařazení do kategorií

1. Zařazení do jednotlivých kategorií má vliv na podmínky, za nichž kupující u prodávajícího nakupuje. Kupující jsou zařazení do jednotlivých kategorií dle níže uvedených podmínek:

- průměr obratu bez DPH za posledních šest ukončených kalendářních měsíců - platební morálka za předcházející 3 měsíce

a) Green

Karta je určena pro kupující s obratem 0 - 9 999 Kč bez DPH / měsíc

Zařazení do této kategorie znamená následující:
Při jednorázovém odběru nad:
3.000 Kč bez DPH, může být poskytnuta sleva ve výši 3 % z kupní ceny,

5.000 Kč bez DPH, může být poskytnuta sleva ve výši 5 % z kupní ceny

10.000 Kč bez DPH, může být poskytnuta sleva ve výši 10 % z kupní ceny.

15.0000 Kč bez DPH, může být poskytnuta sleva ve výši 12 % z kupní ceny

Kupující je zařazen do hotovostních plateb

b) Silver

Karta je určena pro kupující s obratem 10 000 - 59 999 Kč bez DPH / měsíc

Zařazení do této kategorie znamená následující:
Sleva ve výši 9 % na hrnkové a řezané květiny a floristické doplňky

c) Gold

Karta je určena pro kupující s obratem 60 000 - 99 999 Kč bez DPH / měsíc

Zařazení do této kategorie znamená následující:
Sleva ve výši 19 % na hrnkové a řezané květiny a floristické doplňky
Slevu ve výši 20 % na občerstvení v prostorách velkoobchodu

Kryté parkoviště

d) Platina

Karta je určena pro kupující s obratem vyšším než 100 000 bez DPH / měsíc Zařazení do této kategorie znamená následující:
Sleva ve výši 25 % na hrnkové a řezané květiny a floristické doplňky
Slevu ve výši 30 % na občerstvení v prostorách velkoobchodu Kryté parkoviště

e) Fahren

Karta je určena pro kupující, pouze u prodejce květin- ambulantní prodej.

Při jednorázovém odběru nad:
3.000 Kč bez DPH, může být poskytnuta sleva ve výši 3 % z kupní ceny,

5.000 Kč bez DPH, může být poskytnuta sleva ve výši 5 % z kupní ceny

10.000 Kč bez DPH, může být poskytnuta sleva ve výši 10 % z kupní ceny.

15.0000 Kč bez DPH, může být poskytnuta sleva ve výši 12 % z kupní ceny

VI. Zrušení registrace a odstoupení společnosti STORGE od smlouvy o prodeji

1. Registrovaným kupujícím společnosti STORGE, kteří:

 1. a)  o zablokování zákaznické karty sami požádají nebo
 2. b)  zneužijí zákaznickou kartu, nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo
 3. c)  v případě, že držitelé karty anebo osoby k zákaznické kartě jejím držitelem přizvané jsou prokazatelně přistiženi při krádeži ve velkoobchodním středisku společnosti STORGE nebo
 4. d)  v období stanoveném společností STORGE nerealizují nákup a nedosáhnou obratového limitu ve velkoobchodních střediscích stanoveného společností STORGE, nebo
 5. e)  opakovaně nerespektují bezpečnostní opatření společnosti STORGE, nebo
 6. f)  ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost, nebo
 7. g)  jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost STORGE či její dobré jméno přímo nebo i ve

  spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi, společnost STORGE zákaznickou kartu zablokuje a odstoupí od smlouvy s kupujícím.

 8. Společnost STORGE je oprávněna kartu zablokovat i z jiných důvodů, bez toho, že dojde k odstoupení od smlouvy.
 9. Není-li zákaznická karta z důvodů shora uvedených odebrána v zákaznickém oddělení velkoobchodního střediska, je kupující povinen kartu po jejím zablokování bez zbytečného odkladu vrátit. Neplatnou Kartu je Držitel Karty povinen před vrácením zničit (přestřihnout na dvě části). Kupující odpovídá za případné škody způsobené zneužitím neplatné Karty.
 10. Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů kupující svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu na tento fakt STORGE upozornit a kartu vrátit, jinak je společnost STORGE oprávněna její vydání vymáhat spolu s úhradou vynaložených nákladů na oprávněných držitelích.

2. Výhody slevových kategorií Green, Silver, Gold a Platina se vztahují pouze na osobní odběry na velkoobchodních pobočkách společnosti Storge v Brně a v Praze.

3

VII. Zvláštní ustanovení

1. Společnost STORGE si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo:

 1. odmítnout vstup, nákup a zablokovat zákaznickou kartu osobám, které se neprokáží při vstupu do velkoobchodního střediska oprávněnou držbu karty jiným identifikačním průkazem (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas aj.),
 2. odmítnout přístup více jak jedné osobě v doprovodu držitele zákaznické karty,
 3. odmítnout zejména z bezpečnostních důvodů přístup dětem mladším 12 ti let,
 4. odmítnout přístup osobám s fotoaparáty, videokamerami nebo jinými předměty, jež by mohly ohrozit ostatní

osoby a majetek ve velkoobchodním středisku,

 1. provést kontrolu správnosti účtování zákaznického nákupu před východem z nákupního střediska,
 2. shromažďování dat a informací o zákaznících a jejich nákupech,
 3. pořizování obrazových záznamů provozu velkoobchodního střediska v průběhu celého dne,
 4. přechodu vlastnictví zakoupeného zboží až po úplném zaplacení a opuštění velkoobchodního střediska.

2. Kupující registrací a převzetím zákaznické karty souhlasí s tím, aby STORGE, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon na ochranu osobních údajů), za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou shromažďovala, zpracovávala a předávala kterékoliv třetí osobě (nacházející se ať již v České republice nebo v zahraničí) veškeré jeho/její osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté STORGE v souvislosti s vydáním a používáním Karty; tento souhlas je udělen na dobu rozumně vyžadovanou k realizaci výše uvedeného účelu. Kupující poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na kupujícím poskytnuté adresy, včetně elektronických.

3. STORGE je oprávněna, za podmínky zachování důvěrnosti a v přiměřeném rozsahu, poskytovat dalším společnostem, třetím stranám, zejména pojišťovnám informace o držiteli Karty, transakcích a Kartě za účelem správy Karty, statistických vyhodnocení, zabránění zneužití, vymáhání pohledávek STORGE vůči držiteli Karty, správy a sledování dat a za účelem poskytování služeb souvisejících s Kartou.

VIII. Zajištění ochrany a bezpečnosti

 1. Držitel Karty je povinen chránit Kartu před ztrátou či odcizením a zamezit zneužití Karty. Dojde-li ke ztrátě, odcizení, zneužití, neautorizovanému použití nebo poškození Karty, nebo pokud nastane možnost, že bude Karta zneužita, je držitel karty povinen o tom okamžitě telefonicky informovat STORGE prostřednictvím příslušné klientské linky na telefonním čísle uveřejněném na webových stránkách společnosti STORGE.
 2. V případě, že se držitel karty dopustil hrubé nedbalosti, porušil své povinnosti vyplývající z těchto Podmínek nebo jednal úmyslně podvodně, nese odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím Karty v plném rozsahu.
 3. Ve velkoobchodních střediscích společnosti STORGE není nikomu kromě STORGE dovoleno pořizovat obrazové ani zvukové záznamy

 

IX. Změna Podmínek

1. STORGE může kdykoliv navrhnout změnu, zrušení nebo doplnění těchto Podmínek uveřejněním na svých webových stránkách www.storge.cz.

STORGE je oprávněna kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit podmínky zařazení kupujících do jednotlivých kategorií (Green, Silver, Gold, Platina), změnit limity jednotlivých kategorií, změnit slevy pro jednotlivé kategorie, popřípadě přidat, změnit či zrušit jakékoliv podmínky či bonusy plynoucí pro kupujícího ze zařazení do jednotlivých kategorií včetně úplného zrušení veškerých bonusů a limitů plynouc ích z tohoto zařazení do kategorií.

2. Výše kreditu bezhotovostních plateb je stanovena společností STORGE a může být ze strany STORGE kdykoli změněna nebo zrušena, a to i bez předchozího oznámení kupujícímu.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto závazky se i nadále budou řídit Rámcovou kupní Smlouvou, Kupní smlouvou a těmito Podmínkami.
 2. Tyto Podmínky a veškeré záležitosti vyplývající z vydávání a používání Karty se řídí zákony České republiky.
 3. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 16. října 2023

 

 

Ochrana osobních údajů

COOKIES 

Jsme společnost

STORGE S.R.O.

Pěstitelská 11
Brno - Dolní Heršpice
619 00

IČ: 28313151
DIČ: CZ28313151

 

Naše kontaktní údaje jsou: 

e-mail: brno@storge.cz, praha@storge.cz

Provozujeme webové stránky na www.storge.cz Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu. 

Co jsou to cookies? 

 Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole. 

Jaké typy cookies u nás používáme? 

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají 

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit 

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup 

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky 

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby 

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu. 

Na základě čeho cookies zpracováváme? 

S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout. 

Analytické, bezpečnostními a preferenční cookies nám umožňuje zpracovat tzv. oprávněný zájem. K takovému zpracování vás ale samozřejmě nesmíme jakkoliv nutit a můžete proti němu vznést tzv. námitku. Toto zpracování nám znemožníte nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu. 

Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu.   

Jak jde zabránit využívání cookies? 

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování. 

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady: 

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.  

Kdo pro nás cookies zpracovává? 

 • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami mrkněte sem
 • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem
 • poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady

Dále bychom chtěli zmínit: 

S vašimi cookies pracujeme my. Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.  

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty). 

V naší společnosti nemáme pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky. 

Název 

Typ 

Kdo ji využívá 

Expirace 

Co dělá (účel) 

XY 

Technická 

My 

1 hodina 

Sleduje, na kterou stránku chcete jít (na kterou jste kliknuli) 

 

Souhlas se zasíláním newsletterů 

Jsme společnost Storge s.r.o. se sídlem na adrese: Pěstitelská 11 619 00 Brno - Heršpice, IČ: 28313151
DIČ: CZ28313151.  Děkujeme, že nám svěřujete vaši e-mailovou adresu pro zasílání novinek ze světa květin. 

E-mailová adresa u nás bude v bezpečí a zařadíme si ji do databáze na dobu 2 let, pokud si nebudete přát tuto dobu prodloužit. E-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit – buď přímo proklikem v mailu nebo nás kontaktujte na emailové adrese brno@storge.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 544 520 614

Více informací (třeba o našich zpracovatelích nebo vašich právech v oblasti osobních údajů) si můžete přečíst tady.  

Zásady práce s vašimi údaji 

Jsme společnost 

STORGE S.R.O.

Pěstitelská 11
Brno - Dolní Heršpice
619 00

IČ: 28313151
DIČ: CZ28313151

Provozujeme webové stránky www.storge.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) 

 

Zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.   

Z jakého důvodu? 

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb 

Na základě jakého právního důvodu? 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.  

Zpracování osobních údajů v případě nákupu 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, v případě koupě alkoholických nápojů věk a údaje o vašem nákupu. V případě, že květiny necháváte doručovat jiné osobě, budeme zpracovávat osobní údaje pro doručení. 

Z jakého důvodu? 

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali zboží vám nebo obdarované osobě. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Prosíme, vezměte na vědomí, že pokud zadáváte osobní údaje obdarovaných osob, je potřeba mít na paměti jejich ochranu soukromí a takové jednání musí být vždy v souladu s právními předpisy. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely nebo pro ověření věku v případě koupě alkoholických nápojů, případně pro vyřízení reklamací a jiné). 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží. 

 

Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek. 

Na základě jakého právního důvodu? 

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali. 

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.  

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: brno@storge.cz

Kdo se k datům dostane? 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to: 

 • společnosti zajišťující provoz pokladního systému ( WinShop) 
 • poskytovatel e-mailingové služby ( Boldem)
 • poskytovatel sms centra ( KAMSMS)
Uživatelský účet 

Pokud jste se registrovali do našeho velkoobchodu, budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a). Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný. 

Pro zřízení zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

V rámci vedení účtu uchováváme údaje o vašich nákupech.

Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 5 let od posledního nákupu. Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat). V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese brno@storge.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 544 520 614

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů. 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.  

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. 

Mobilní aplikace MOJE STORGE

Aplikace  MOJE STORGE má nyní přístup pouze k informaci na jaké WiFi je zařízení připojeno.

Veškerá data jsou uložena na serverech Storge s.r.o. a nikam dál nejsou posílána.

V aplikaci nejsou umožněny nákupy a také není zobrazována reklama a inzerce. Žádné informace nejsou využity pro marketingové účely.
 

Uživatelé používají aplikace na platformě iOS a Android, jejichž podmínky pro ochranu soukromí jsou publikovány na těchto odkazech:

https://www.apple.com/legal/privacy/cz/
https://policies.google.com/privacy