1. Obecně

1.1. Společnost STORGE s.r.o. se sídlem a provozovnou v Brně - Dolních Heršpicích, Pěstitelská 162/11 a provozovnou v Praze - Horních Počernicích, Do Čertous 2772/8 (dále jen společnost STORGE) je obchodní společností, která zajišťuje velkoobchodní prodej květin a doplňků a případných služeb s tím spojených ve svých provozovnách registrovaným podnikatelským subjektům a korporacím (dále jen zákazníkům), kteří s ní mají uzavřenou smlouvu o prodeji (Rámcová kupní smlouva).

1.2. Zákaznická karta se zákazníkovi vydává po splnění níže uvedených podmínek pro její vydávání, nejvýše však čtyřem oprávněným zástupcům zákazníka - určeným fyzickým osobám (držitelům karty). 
O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti STORGE.

1.3. Držitele karty stanovuje výhradně zákazník, tj. osoba oprávněná za něj jednat. 
Všechny nákupy realizované na základě vydané zákaznické karty jsou provedeny jménem a na účet zákazníka.

2. Podmínky registrace a vydávání zákaznické karty

2.1. Novým zákazníkům, korporacím a podnikatelským subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona o živnostenském podnikání nebo na základě jiného oprávnění vydá zákaznické centrum velkoobchodní provozovny nepřenositelnou zákaznickou kartu po předložení:

  • živnostenského oprávnění (ŽL, KL, nebo jiné oprávnění apod.) a
  • vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s obchodními podmínkami společnosti STORGE a
  • v případě vystavení statusu SILVER, GOLD, PLATINUM musí být prokázán obchodní záměr nového zákazníka a to ve vztahu k maloobchodnímu prodeji květin a floristických doplňků (např. adresa obchodního prostoru, místo podnikání atd.) Podmínky získání výhody plynoucí ze statusu SILVER, GOLD, PLATINUM jsou exaktně uvedené v rámcové smlouvě.

a na základě podpisu Rámcové kupní smlouvy

2.2. Registrovaným zákazníkům v případě ztráty, změny osoby oprávněného držitele a v dalších případech odsouhlasených oprávněným pracovníkem, vydá zákaznické centrum velkoobchodu novou kartu za poplatek 30 Kč bez DPH.

2.3. Vlastníkem karty zůstává společnost STORGE, která je oprávněna její použití zablokovat nebo ji odejmout.

2.4. O případném vydání nové zákaznické karty zákazníkům, jimž byla karta dříve zablokována, rozhodne na základě písemné žádosti vedoucí obchodního oddělení STORGE.

2.5. Na jedno IČ je možno uzavřít pouze jednu registraci. O případných výjimkách rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti STORGE.

2.6. Společnost STORGE je oprávněna vydat i jiné než standardní zákaznické karty, vymezující užší podmínky spolupráce.

2.7. Společnost STORGE si vyhrazuje právo snížit rabat a převést zákazníka do nižšího statusu zákaznické karty při neplnění obchodní dohody ze strany zákazníka (např. při neplnění stanoveného obratu atd.) 

3. Zrušení registrace

Společnost Storge si vyhrazuje právo zablokovat zákaznickou kartu a odstoupit od smlouvy se zákazníky, kteří:

a) o zablokování karty sami požádají nebo

b) zneužívají zákaznickou kartu nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě připustí nebo

c) v případě, že držitelé karty nebo osoby k zákaznické kartě držitelem přizvané jsou prokazatelně přistiženi při krádeži ve velkoobchodním prostoru společnosti STORGE nebo

d) opakovaně nerespektují bezpečnostní a pořádkové opatření společnosti STORGE nebo

e) ukončí či přeruší svoji podnikatelskou činnost nebo

f) jinak výrazně poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost STORGE či její dobré jméno přímo nebo i ve spojitosti, jednají v rozporu s dobrými mravy či obvyklými obchodními zvyklostmi

g) Společnost STORGE je oprávněna kartu zablokovat a odstoupit od smlouvy i z jiných důvodů

4. Zvláštní obchodní podmínky

4.1. Společnost STORGE si ve svých velkoobchodních pobočkách zejména vyhrazuje právo:

a) odmítnout vstup, nákup a zablokovat zákaznickou kartu osobám, které jiným identifikačním průkazem (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas aj.) neprokážou při vstupu do velkoobchodního střediska oprávněné držení karty

b) odmítnout přístup více jak jedné osobě držitele zákaznické karty

c) odmítnout zejména z bezpečnostních důvodů přístup dětem mladším 12-ti let

d) odmítnout přístup osobám s fotoaparáty, videokamerami nebo jinými předměty, jež by mohly ohrozit ostatní osoby a majetek ve velkoobchodním středisku

e) provést kontrolu správnosti účtování zákaznického nákupu před východem z nákupního střediska

f) shromažďování dat a informací o zákaznících a jejich nákupech

g) pořizování obrazových záznamů provozu velkoobchodního střediska v průběhu celého dne

h) přechodu vlastnictví zakoupeného zboží po opuštění velkoobchodního střediska

4.2. Ve velkoobchodním středisku společnosti STORGE není dovoleno bez souhlasu vedení společnosti pořizovat obrazové ani zvukové záznamy.

4.3. Zákazník poskytnutím kontaktních údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a obchodně-provozních informací na zákazníkem poskytnuté adresy, včetně elektronických.

4.4. Na akční ceny se nevztahují slevy přiřazené jakýmkoli statusem zákazníka.

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti STORGE s.r.o. jsou účinné od 1.1.2014.

 

 

Ochrana osobních údajů

COOKIES 

Jsme společnost

STORGE S.R.O.

Pěstitelská 11
Brno - Dolní Heršpice
619 00

IČ: 28313151
DIČ: CZ28313151

 

Naše kontaktní údaje jsou: 

e-mail: brno@storge.cz

Provozujeme webové stránky na www.storge.cz Na těchto webových stránkách pracujeme s cookies. Více se o tom můžete dočíst v tomto dokumentu. 

Co jsou to cookies? 

 Cookies jsou textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče, respektive vašeho zařízení, ze kterého naše webové stránky prohlížíte (tedy například telefon, tablet, počítač). Umožňují nám vás rozeznat a podle toho přizpůsobit naše webové stránky, provést analýzu vašeho chování, zobrazit vám určitý obsah aj. Více k jednotlivým cookies píšeme dole. 

Jaké typy cookies u nás používáme? 

Technické, funkční – ty jsou nutné k tomu, abychom vám zobrazili naše webové stránky a fungovaly vám tak, jak mají 

Analytické – tyto nám pomáhají analyzovat, jak fungují naše webové stránky z hlediska chování návštěvníků a podle toho web případně přizpůsobovat a měnit 

Preferenční – tyto cookies mají sloužit k tomu, aby se vám náš obsah zobrazoval v nastavení, které preferujete – například v určitém jazyce nebo vám jinak ulehčily prohlížení/nákup 

Marketingové – díky těmto cookies můžeme my nebo třetí strany po vaší návštěvě přizpůsobit nabídku našich služeb. Tato nabídka se vám potom může zobrazovat i mimo naše webové stránky 

Bezpečnostní – cookies, které mají za úkol předcházet podvodům a případně odstraňovat bezpečnostní chyby 

Konkrétní cookies a bližší informace přímo o nich najdete v tabulce v závěru tohoto dokumentu. 

Na základě čeho cookies zpracováváme? 

S technickými, funkčními cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. Bez nich bychom vám naše služby nemohli poskytnout. 

Analytické, bezpečnostními a preferenční cookies nám umožňuje zpracovat tzv. oprávněný zájem. K takovému zpracování vás ale samozřejmě nesmíme jakkoliv nutit a můžete proti němu vznést tzv. námitku. Toto zpracování nám znemožníte nastavením prohlížeče, pomocí nastavení cookies lišty nebo prohlížením v anonymním režimu. 

Marketingové cookies můžeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu.   

Jak jde zabránit využívání cookies? 

V první řadě bychom chtěli uvést, že cookies, které sbíráme za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našem webu, se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.  
Cookies nezbytné pro funkčnost webu jsou vždy uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro jeho fungování. 

Nejjednodušší cesta, jak v práci s cookies zabránit, je přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady: 

Dovolíme si doplnit, že nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.  

Kdo pro nás cookies zpracovává? 

  • poskytovatel služby Google Analytics, Ads a Doubleclick společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko., v souladu se svými, podmínkami mrkněte sem
  • poskytovatel služby Facebook, provozovaný společností Facebook Ltd., sídlem 4 Grand canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland v souladu se svými podmínkami – mrkněte sem
  • poskytovatel služby Sklik – společnost Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, v souladu se svými podmínkami – ty najdete tady

Dále bychom chtěli zmínit: 

S vašimi cookies pracujeme my. Pokud jste nám udělili souhlas, může s vašimi cookies pracovat i tzv. třetí strana. V takovém případě ji uvádíme v tabulce dole.  

Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty). 

V naší společnosti nemáme pověřence pro ochranu osobních údajů.  

Při zpracování osobních údajů máte podle nařízení GDPR (nařízení EP a Rady EU č. 2016/679) právo se na nás obrátit a chtít informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme; vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování; v určitých případech můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů; požadovat výmaz nebo uplatnit právo na přenositelnost údajů. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo soudně vymáhat své nároky. 

Název 

Typ 

Kdo ji využívá 

Expirace 

Co dělá (účel) 

XY 

Technická 

My 

1 hodina 

Sleduje, na kterou stránku chcete jít (na kterou jste kliknuli) 

 

Souhlas se zasíláním newsletterů 

Jsme společnost Storge s.r.o. se sídlem na adrese: Pěstitelská 11 619 00 Brno - Heršpice, IČ: 28313151
DIČ: CZ28313151.  Děkujeme, že nám svěřujete vaši e-mailovou adresu pro zasílání novinek ze světa květin. 

E-mailová adresa u nás bude v bezpečí a zařadíme si ji do databáze na dobu 2 let, pokud si nebudete přát tuto dobu prodloužit. E-mail můžete kdykoliv z rozesílky odhlásit – buď přímo proklikem v mailu nebo nás kontaktujte na emailové adrese brno@storge.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 544 520 614

Více informací (třeba o našich zpracovatelích nebo vašich právech v oblasti osobních údajů) si můžete přečíst tady.  

Zásady práce s vašimi údaji 

Jsme společnost 

STORGE S.R.O.

Pěstitelská 11
Brno - Dolní Heršpice
619 00

IČ: 28313151
DIČ: CZ28313151

Provozujeme webové stránky www.storge.cz

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) 

 

Zpracování osobních údajů 

Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.   

Z jakého důvodu? 

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb 

Na základě jakého právního důvodu? 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.  

Zpracování osobních údajů v případě nákupu 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, v případě koupě alkoholických nápojů věk a údaje o vašem nákupu. V případě, že květiny necháváte doručovat jiné osobě, budeme zpracovávat osobní údaje pro doručení. 

Z jakého důvodu? 

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali zboží vám nebo obdarované osobě. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů. Prosíme, vezměte na vědomí, že pokud zadáváte osobní údaje obdarovaných osob, je potřeba mít na paměti jejich ochranu soukromí a takové jednání musí být vždy v souladu s právními předpisy. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely nebo pro ověření věku v případě koupě alkoholických nápojů, případně pro vyřízení reklamací a jiné). 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme? 

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží. 

 

Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek. 

Na základě jakého právního důvodu? 

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační povinnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali. 

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.  

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat? 

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: brno@storge.cz

Kdo se k datům dostane? 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti. Jsou to: 

  • společnosti zajišťující provoz pokladního systému ( WinShop) 
  • poskytovatel e-mailingové služby ( Boldem)
  • poskytovatel sms centra ( KAMSMS)
Uživatelský účet 

Pokud jste se registrovali do našeho velkoobchodu, budeme zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tedy podle čl. 6 odst. 1 písm. a). Souhlas je zcela na vás, je dobrovolný. 

Pro zřízení zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

V rámci vedení účtu uchováváme údaje o vašich nákupech.

Osobní údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 5 let od posledního nákupu. Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat). V takovém případě budou vaše osobní údaje smazány. 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese brno@storge.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 544 520 614

V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů. 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.  

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.